Poznaj nasz regulamin

Dla kontrahentów

Klauzula Informacyjna dla kontrahentów

NZOZ Endomed Buszkiewicz Gabryniewski Spółka Jawna, ul. Wyszyńskiego 155, 66-400 Gorzów Wlkp

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ Endomed Buszkiewicz Gabryniewski Spółka Jawna, ul. Wyszyńskiego 155, 66-400 Gorzów Wlkp zwana dalej: "Administratorem".
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iodo@kancelaria-js.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy , wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze jak również obrony praw lub dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli będzie to konieczne.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest: w zakresie realizacji umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,w zakresie wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,w zakresie obrony praw i dochodzenia roszczeń , które to czynności są prawnie uzasadnionym interesem Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  5. Masz prawo do dostępu do Twoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych . Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  6. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  8. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności księgowe, prawnicze i informatyczne.
  9. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora w zakresie obowiązków wynikających prawa podatkowego.
kolonoskopia