Poznaj nasz regulamin

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest: NZOZ Endomed Buszkiewicz Gabryniewski Spółka Jawna, ul. Wyszyńskiego 155, 66-400 Gorzów Wlkp

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iodo@kancelaria-js.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania usługi świadczenia zdrowotnego , zgodnie z zawartą umową (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO a w przypadku świadczenia objętego refundacja NFZ art. 9 ust. 2 lit.h RODO
  • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medyczne j(Podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku a art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta).
  • obrony i dochodzenia roszczeń(podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f , przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń i obrona praw).
  • wykonania obowiązków w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego).
 4. Odbiorcy danych

  Dane mogą być udostępniane podmiotom , przy pomocy których realizowane są cele przetwarzania, w szczególności takim jak, inne osoby wykonujące zawód medyczny, podmioty wykonujące działalność leczniczą (takie jak np. laboratoria i pracownie analityczne), dostawcom usług prawnych i doradztwa podatkowego.

 5. Okres przechowywania danych

  Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dane osobowe zawarte w prowadzonej dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu , z wyjątkiem zdjęć rentgenowskich, które będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym wykonano zdjęcie.

 6. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 7. Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolna lecz odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wykonania świadczenia.

 8. Informacja o prawie wniesienia skargi

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Placówka medyczna Endomed